Sapilitan ba ang pension scheme?

Sapilitan ba ang pension scheme?

Oo at hindi! Ang pangunahing tuntunin ay ang isang tagapag-empleyo ay hindi obligadong mag-alok ng isang pension scheme sa mga empleyado. Bilang karagdagan, sa prinsipyo, ang mga empleyado ay hindi obligadong lumahok sa isang pension scheme na ibinigay ng employer.

Sa pagsasagawa, gayunpaman, mayroong maraming mga sitwasyon kung saan ang pangunahing tuntuning ito ay hindi nalalapat, na nag-iiwan sa isang tagapag-empleyo na may kaunting pagpipilian kung mag-aalok o hindi ng isang pension scheme. Gayundin, ang isang tagapag-empleyo ay hindi maaaring palaging magdisenyo o baguhin ang pension scheme ayon sa kanyang nakikitang angkop. Mahalagang magkaroon ng katiyakan tungkol dito.

Sa anong mga sitwasyon ipinag-uutos ang scheme ng pensiyon?

  • Para sa compulsory membership sa isang pondo ng pensiyon sa industriya;
  • Ang obligasyon sa ilalim ng a Pangkalahatang kasunduan; Paghihigpit dahil sa ang work council'karapatan ng pagpayag;
  • Sa kaso ng isang pre-umiiral na kasunduan sa pagpapatupad;
  • Kasunod ng isang probisyon ayon sa batas sa Pensions Act.

Sapilitang paglahok sa pondo ng pensiyon sa industriya

Kapag ang isang kumpanya ay nasa ilalim ng saklaw ng isang sapilitang pondo ng pensiyon sa industriya, ang kahihinatnan ay ang isang tagapag-empleyo ay obligadong mag-alok ng pension scheme ng pension fund at irehistro ang empleyado sa pondong ito. Kung ang isang tagapag-empleyo ay nagkakamali na hindi sumali sa isang sapilitang pondo ng pensiyon sa industriya, maaari itong magkaroon ng malaking kahihinatnan sa pananalapi para sa kanya at sa kanyang mga empleyado. Gayundin, ang tagapag-empleyo ay dapat na sumali sa ibang pagkakataon pa rin at retroaktibong irehistro ang mga empleyado. Nangangahulugan ito na ang lahat ng overdue na kontribusyon sa pensiyon ay kailangan pa ring bayaran. Minsan posible ang exemption, ngunit dahil nag-iiba-iba ito ayon sa industriya, mahalagang saliksikin ito nang mabuti. Maaari mong suriin kung ang iyong negosyo ay sakop ng isa sa mga mandatoryong tinukoy na pondo ng benepisyo sa uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Karamihan sa mga manggagawang Dutch ay sapilitang kaakibat sa isa sa higit sa 50 pondo ng pensiyon sa industriya. Ang pinakakilalang pondo ng pensiyon sa industriya ay ang ABP (para sa gobyerno at edukasyon), PFZW (kalusugan at kapakanan), BPF Bouw, at ang Metal and Technology Pension Fund.

Mga obligasyon sa pensiyon batay sa isang kolektibong kasunduan

Ang kolektibong kasunduan ay maaaring maglaman ng mga probisyon at kundisyon na dapat sundin ng pension scheme o maaaring mandatoryong magreseta kung aling tagapagbigay ng pensiyon ang dapat ilagay ang pensiyon. Ang mga probisyon ng CBA sa mga pensiyon ay hindi maaaring ideklara sa pangkalahatan na may bisa. Nangangahulugan ito na, sa prinsipyo, ang mga hindi nakahanay na employer at empleyado ay hindi nakatali sa kanila. Gayunpaman, ito ay palaging mahalaga upang siyasatin kung ang employer at mga empleyado ay maaaring mahulog sa loob ng saklaw ng isang sapilitang pondo ng pensiyon sa industriya.

Mga paghihigpit sa employer dahil sa karapatan ng pahintulot ng work council 

Ang tinatawag na right of the consent ng works council ay lalong naglilimita sa kontraktwal na kalayaan ng employer sa mga pensiyon. Ang karapatang pahintulot na ito ay kinokontrol sa Seksyon 27 ng Works Councils Act. Ang isang konseho ng paggawa ay kinakailangan ng batas kung ang kumpanya ay nagtatrabaho ng hindi bababa sa 50 katao. Kapag tinutukoy ang bilang ng mga taong nagtatrabaho sa negosyo, walang pagkakaiba ang maaaring gawin sa pagitan ng pagtatrabaho ng full-time at sa mga nagtatrabaho ng part-time. Sa ilalim ng Works Councils Act, dapat makuha ng employer ang pahintulot ng work council para sa anumang desisyon na ipakilala, amyendahan o bawiin ang isang kasunduan sa pensiyon, bukod sa iba pang mga bagay.

Ang employer ay pumasok na sa isang administration agreement sa isang pension provider.

Sa sitwasyong ito, halos palaging obligado ang employer na irehistro ang lahat ng mga bagong empleyado sa tagapagbigay ng pensiyon. Ang isang dahilan para dito ay, sa prinsipyo, ang isang tagapangasiwa ng pensiyon ay hindi pinapayagan na magtanong tungkol sa katayuan sa kalusugan ng mga empleyado. Ngayon, upang maiwasan ang pagpaparehistro lamang ng mga empleyadong may mas mahinang kalusugan, ang administrador ng pensiyon ay nangangailangan ng lahat ng empleyado – o isang grupo ng mga empleyado – na mairehistro.

Paghihigpit dahil sa probisyon ayon sa batas Pension Act

Ang isang tagapag-empleyo ay dapat ipaalam sa isang bagong empleyado nang nakasulat sa loob ng isang buwan pagkatapos nilang sumali kung sila ay lalahok o hindi sa isang pension scheme. Kung ang empleyadong ito ay kabilang sa parehong grupo ng mga empleyadong nakikilahok na sa isang pension scheme, ang bagong empleyado ay awtomatikong magsisimula ring lumahok sa pension scheme na ito. Sa pagsasagawa, ito ay karaniwang nabanggit na sa inaalok na kontrata sa pagtatrabaho.

Kontribusyon ng mga empleyado

Sinasaklaw ba ng isang compulsory pension scheme ang employer? Kung gayon, ang pamamaraang iyon o ang kolektibong kasunduan ay magsasaad ng pinakamataas na kontribusyon ng mga empleyado. Tandaan! Ang mga kontribusyon sa pensiyon ay mababawasAng bahagi ng employer sa mga kontribusyon sa pensiyon ng empleyado ay binibilang bilang mga gastos sa paggawa. Maaaring ibawas ng employer ang mga ito mula sa kita. Bilang resulta, nagbabayad ka ng mas kaunting buwis.

Tungkulin ng tagapag-empleyo sa pangangalaga

Ang impormasyon tungkol sa pensiyon ay dumaan sa tagapagbigay ng pensiyon (pondo ng pensiyon o isang tagaseguro ng pensiyon). Ngunit dapat ding ipaalam ng employer ang mga empleyado tungkol sa ilang bagay. Ito ay tinatawag na tungkulin ng pangangalaga. Ang pondo ng pensiyon o pension insurer ay kadalasang makakatulong dito. Dapat abisuhan ng employer ang mga empleyado tungkol sa kanilang pensiyon:

  • Sa simula ng trabaho. Sinasabi sa kanila ng employer ang tungkol sa pension scheme at ang pension contribution na dapat nilang bayaran sa kanilang sarili. At kung posible ang paglipat ng halaga. Ang isang bagong empleyado ay naglalagay ng naipon na pensiyon sa pension scheme ng bagong employer.
  • Kung nagtatrabaho na sila, halimbawa, tungkol sa mga pagkakataong makapagtayo ng dagdag na pensiyon.
  • Kung aalis sila sa trabaho, sasabihin ng employer sa employer na ang pension scheme ay maaaring magpatuloy kung ang empleyado ay nagsimula ng kanilang sariling negosyo. Bilang karagdagan, dapat ipaalam ng employer sa empleyado ang tungkol sa paglipat ng halaga ng kanilang pensiyon sa pension scheme ng kanilang bagong employer.

Maaari bang tanggihan ng isang empleyado ang isang pensiyon?

Sa karamihan ng mga kaso, halos imposible na hindi lumahok sa isang pension scheme. Kung ang isang pensiyon sa industriya o paglahok ng pensiyon ay itinakda sa kolektibong kasunduan, ang empleyado ay hindi makakalabas dito. Kung ang employer ay pumasok sa isang kontrata sa isang pension insurer, karaniwan ding may kasunduan na lahat ng empleyado ay lalahok. Bilang isang empleyado, maaari mo ring tanungin ang iyong sarili kung tama bang huwag sumali. Bukod sa iyong compulsory contribution sa pension fund, ang employer ay nag-aambag din ng isang bahagi. Gayundin, ang kontribusyon ng pensyon ay nagmumula sa kabuuang suweldo, samantalang ito ay dapat na mula sa iyong netong suweldo kapag sinimulan mong ipon ang iyong sarili.

Mga Convict

Ang tumatanggi dahil sa konsensya ay isang taong ayaw kumuha ng insurance dahil sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon. Nakakaapekto ito sa pensiyon. Dapat silang magkaroon ng opisyal na dispensasyon mula sa Social Insurance Bank (SVB). Ang pag-apply para sa naturang exemption ay medyo marahas, dahil ang exemption ay nalalapat sa lahat ng insurance. Made-deregister ka rin para sa AOW at WW, at hindi ka na makakakuha ng health insurance. Kaya huwag magparehistro bilang isang conscientious objector para lang makalabas sa iyong compulsory pension contribution. Kung nakatanggap ka ng pagkilala mula sa SVB, hindi naman ikaw ay mas mura. Sa halip na ang insured na variant, ang tapat na tumututol ay nagbabayad ng premium para sa isang savings variant. Ang premium ay binabayaran sa isang espesyal na binuksan na savings account na may rate ng interes. Natatanggap nila ito nang installment sa edad ng pagreretiro hanggang sa maubos ang palayok.

Maaaring hindi baguhin ng employer ang pension scheme magdamag.

Ang pension scheme ay isang kondisyon ng pagtatrabaho, at ang employer ay hindi pinapayagang palitan ito ng ganoon lang. Ito ay pinahihintulutan lamang kung may pahintulot ng mga empleyado. Minsan ang pension scheme o collective agreement ay nagsasaad na ang unilateral adjustment ay posible. Ngunit ito ay pinapayagan lamang sa mga matitinding pangyayari, tulad ng kung ang kumpanya ay nanganganib na mabangkarote o dahil ang batas o ang sama-samang kasunduan sa paggawa ay nagbabago. Dapat ipaalam ng employer sa mga empleyado nito ang isang panukala sa pagbabago.

Kung ang isang pamamaraan ay naaangkop sa loob ng kumpanya, ito ay sapilitan sa halos lahat ng mga kaso. Kung nag-aalok ng boluntaryong pensiyon, ang susi ay ang pagtiyak na ang lahat ay lalahok. Mayroon ka bang mga katanungan pagkatapos basahin ang aming blog? Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa sa amin; ang aming mga abogado ay masayang makikipag-usap sa iyo at magbibigay sa iyo ng naaangkop na payo. 

Law & More