Walang kasalanan sa diborsyo

Ang diborsyo na walang kasalanan ay isang diborsyo kung saan ang pagkasira ng kasal ay hindi nangangailangan ng pagpapakita ng maling gawain ng alinmang partido. Ang mga batas na naglalaan para sa diborsyo na walang kasalanan ay nagpapahintulot sa isang korte ng pamilya na magbigay ng diborsyo bilang tugon sa isang petisyon ng alinmang partido ng kasal nang hindi hinihiling ang tag petisyon na magbigay ng katibayan na ang nasasakdal ay nakagawa ng paglabag sa kontrata sa pag-aasawa. Ang pinakakaraniwang kadahilanan na naganap ang mga diborsyo na walang kasalanan ay sanhi ng hindi maiwasang mga pagkakaiba o hindi pagkakasundo ng pagkatao, na nangangahulugang hindi nagawang gawin ng mag-asawa ang kanilang mga pagkakaiba.

magbahagi