Kailan mag-e-expire ang isang claim?

Kailan mag-e-expire ang isang claim?

Kung gusto mong mangolekta ng isang hindi pa nababayarang utang pagkatapos ng mahabang panahon, maaaring may panganib na ang utang ay nabawasan sa oras. Ang mga paghahabol para sa mga pinsala o paghahabol ay maaari ding ma-time-barred. Paano gumagana ang reseta, ano ang mga panahon ng limitasyon, at kailan sila magsisimulang tumakbo? 

Ano ang limitasyon ng isang paghahabol?

Ang isang paghahabol ay pinagbabawalan ng oras kung ang pinagkakautangan ay hindi gagawa ng aksyon upang matiyak na ang paghahabol ay binayaran para sa isang pinalawig na panahon. Kapag natapos na ang panahon ng limitasyon, hindi na maaaring ipatupad ng pinagkakautangan ang paghahabol sa pamamagitan ng korteHindi ito nangangahulugan na wala na ang claim. Ang paghahabol ay na-convert sa isang hindi maipapatupad na natural na obligasyon. Ang may utang ay maaari pa ring tubusin ang paghahabol sa mga sumusunod na paraan.

  • Sa pamamagitan ng boluntaryong pagbabayad o pagbabayad "nang hindi sinasadya."
  • Sa pamamagitan ng pagbawi laban sa isang utang sa may utang

Ang isang paghahabol ay hindi awtomatikong mawawala. Ang panahon ng limitasyon ay magsisimula lamang kapag tinawag ito ng may utang. Kung nakalimutan niya, maaari pa ring kolektahin ang claim sa ilang mga kaso. Isa sa mga kasong ito ay isang gawa ng pagkilala. Ang may utang ay nagsasagawa ng isang gawa ng pagkilala sa pamamagitan ng paggawa ng kaayusan sa pagbabayad o paghingi ng pagpapaliban. Kahit na binayaran niya ang bahagi ng paghahabol, ang may utang ay nagsasagawa ng isang gawa ng pagkilala. Sa akto ng pagkilala, ang may utang ay hindi maaaring gumamit ng limitasyon ng paghahabol, kahit na ang panahon ng limitasyon ay nag-expire taon na ang nakalipas.

Kailan magsisimula ang panahon ng limitasyon?

Sa sandaling ang isang paghahabol ay dapat nang dapat bayaran at mababayaran, ang panahon ng limitasyon ay magsisimula. Ang sandali ng kakayahang mag-claim ay kapag ang pinagkakautangan ay maaaring humingi ng pagganap ng paghahabol. Halimbawa, ang mga tuntunin at kundisyon ng isang loan ay nagsasaad na ang isang loan na €10,000, – ay babayaran buwan-buwan sa mga bahagi ng €2,500, -. Sa kasong iyon, €2,500, – ay dapat bayaran pagkatapos ng isang buwan. Ang kabuuang halaga ay hindi dapat bayaran kung ang mga installment at interes ay binabayaran nang maayos. Gayundin, ang panahon ng limitasyon ay hindi pa nalalapat sa pangunahing kabuuan. Kapag lumipas na ang petsa ng pag-install, dapat nang bayaran ang installment at magsisimulang tumakbo ang panahon ng limitasyon para sa nauugnay na installment.

Gaano katagal ang panahon ng limitasyon?

Batas ng mga limitasyon pagkatapos ng 20 taon

Ang karaniwang panahon ng limitasyon ay 20 taon pagkatapos lumitaw ang paghahabol o dapat bayaran at dapat bayaran. Ang ilang mga paghahabol ay may mas maikling panahon ng limitasyon, ngunit kahit na ang mga paghahabol na iyon ay napapailalim pa rin sa isang 20-taong panahon kung ang mga ito ay itinatag sa isang hatol ng hukuman tulad ng isang utos ng hukuman.

Batas ng mga limitasyon pagkatapos ng limang taon

Ang mga sumusunod na claim ay napapailalim sa isang 5-taon na panahon ng limitasyon (maliban kung mayroong paghatol):

  • Isang paghahabol para sa pagganap ng isang kasunduan na ibibigay o gagawin (hal., isang pautang sa pera).
  • Isang paghahabol para sa isang pana-panahong pagbabayad. Maaari mong isipin ang pagbabayad ng interes, upa, at sahod o sustento. Magsisimulang tumakbo ang isang hiwalay na panahon ng limitasyon para sa bawat panahon ng pagbabayad.
  • Isang paghahabol mula sa hindi nararapat na pagbabayad. Ipagpalagay na hindi mo sinasadyang nagbayad ng giro sa isang estranghero, ang limitasyon sa oras ay magsisimula mula sa sandaling nalaman mo ito at kilala mo rin ang tao ng tatanggap.
  • Isang paghahabol para sa pagbabayad ng mga pinsala o napagkasunduang parusa. Ang limang taong panahon ay tumatakbo mula sa araw pagkatapos ng pinsala at ang nagkasala ay kilala.

Batas ng mga limitasyon pagkatapos ng dalawang taon

Nalalapat ang isang hiwalay na regulasyon sa mga pagbili ng consumer. Ang pagbili ng consumer ay isang bagay na naililipat (isang bagay na makikita at mararamdaman mo, ngunit may kasamang kakaibang kuryente) sa pagitan ng isang propesyonal na nagbebenta at isang mamimili (isang mamimili na hindi kumikilos sa paggamit ng isang propesyon o negosyo). Samakatuwid, hindi kasama dito ang pagbibigay ng mga serbisyo, tulad ng kurso o order para sa pagpapanatili ng hardin, maliban kung may ibinibigay din na item.

Ang Artikulo 7:23 ng Civil Code (BW) ay nagsasaad na ang mga karapatan ng mamimili sa pagkumpuni o kabayaran ay mawawala kung hindi siya magreklamo tungkol dito sa loob ng makatwirang panahon pagkatapos niyang matuklasan (o maaring matuklasan) na ang inihatid na kalakal ay hindi sumusunod sa kasunduan. Ang bumubuo ng isang "makatwirang oras" ay nakasalalay sa mga pangyayari, ngunit ang isang panahon ng 2 buwan sa isang pagbili ng consumer ay makatwiran. Kasunod nito, ang mga paghahabol ng mamimili ay ipinagbabawal sa oras dalawang taon pagkatapos matanggap ang reklamo.

Tandaan! Maaaring kabilang din dito ang isang pautang ng pera na direktang inilabas upang bumili ng tangible property ng isang consumer. Halimbawa, isaalang-alang ang isang kasunduan sa kredito upang bumili ng kotse para sa pribadong paggamit. Hangga't ang installment ay binabayaran, ang prinsipal ay hindi dapat bayaran. Sa sandaling ma-claim ang prinsipal para sa anumang dahilan, hal. huminto sa pagbabayad ang may utang, magsisimulang tumakbo ang isang dalawang taon na panahon ng limitasyon.

Ang pagsisimula ng panahon ng limitasyon

Ang panahon ng limitasyon ay hindi awtomatikong magsisimula. Nangangahulugan ito na ang claim ay umiiral nang hindi nagbabago at maaaring kolektahin. Ang may utang ang dapat na tahasang tumawag sa panahon ng limitasyon. Ipagpalagay na nakalimutan niyang gawin ito at nagpatuloy pa rin sa paggawa ng isang gawa ng pagkilala, halimbawa, sa pamamagitan ng pagbabayad pa rin ng isang bahagi ng utang, paghiling ng pagpapaliban, o pagsang-ayon sa iskedyul ng pagbabayad. Kung ganoon, hindi na niya magagawang i-invoke ang limitation period mamaya.

Kung ang may utang ay gumawa ng wastong apela sa reseta, ang isang paghahabol ay hindi na maaaring humantong sa isang hatol ng hukuman. Kung mayroong paghatol ng korte, pagkatapos (pagkatapos ng 20 taon) hindi na ito maaaring humantong sa pagpapatupad ng isang bailiff. Ang paghatol ay pagkatapos ay walang bisa.

Pananalita 

Ang isang reseta ay karaniwang naaantala ng nagpautang na nagbibigay ng abiso sa may utang na magbayad o kung hindi man ay sumunod sa kasunduan. Ang pagkaantala ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapaalam sa pinagkakautangan bago matapos ang panahon ng limitasyon na ang paghahabol ay umiiral pa rin, halimbawa, sa pamamagitan ng isang nakarehistrong paalala sa pagbabayad o patawag. Gayunpaman, ang paalala o paunawa ay dapat matugunan ang ilang mga kundisyon upang matakpan ang isang panahon ng limitasyon. Halimbawa, ito ay dapat palaging nakasulat at ang pinagkakautangan ay dapat na walang alinlangan na inilalaan ang kanyang karapatan sa pagganap. Kung ang address ng may utang ay hindi alam, ang pagkaantala ay maaaring gawin sa pamamagitan ng isang pampublikong advertisement sa isang rehiyonal o pambansang pahayagan. Minsan ang isang paghahabol ay maaari lamang maantala sa pamamagitan ng paghahain ng isang legal na aksyon, o ang mga paglilitis ay kailangang magsimula sa ilang sandali pagkatapos ng nakasulat na pagkaantala. Maipapayo na palaging kumunsulta sa isang abogado sa batas ng kontrata kapag nakikitungo sa kumplikadong bagay na ito.

Mahalaga, ang pinagkakautangan ay dapat na patunayan na ang panahon ay naantala kung ang may utang ay humihiling ng pagtatanggol sa reseta. Kung wala siyang katibayan, at ang may utang sa gayon ay tinipon ang panahon ng limitasyon, ang paghahabol ay hindi na maipapatupad.

Karugtong 

Ang isang pinagkakautangan ay maaaring magpalawig ng panahon ng limitasyon kapag mayroong pangkalahatang pagkakabit ng ari-arian ng may utang dahil sa pagkabangkarote. Sa panahong iyon, walang sinuman ang maaaring humingi ng tulong laban sa may utang, kaya't itinakda ng mambabatas na ang panahon ng limitasyon ay hindi maaaring matapos sa panahon ng pagkabangkarote. Gayunpaman, pagkatapos ng dissolution, ang panahon ay magpapatuloy muli hanggang anim na buwan pagkatapos ng katapusan ng bangkarota kung ang limitasyon ng panahon ay magtatapos sa panahon o sa loob ng anim na buwan ng pagkabangkarote. Dapat bigyang-pansin ng mga nagpapautang ang mga liham mula sa tagapangasiwa. Magpapadala siya sa bawat pinagkakautangan, kung sila ay nakarehistro sa bangkarota, ng isang paunawa na ang pagkabangkarote ay natunaw na.

Isang desisyon ng korte

Para sa isang paghahabol na itinatag sa isang paghatol, anuman ang batas ng mga limitasyon, isang 20-taong panahon ang nalalapat. Ngunit ang terminong iyon ay hindi nalalapat sa isang utang sa interes, na binibigkas bilang karagdagan sa utos na bayaran ang pangunahing halaga. Ipagpalagay na may inutusang magbayad ng €1,000. Inutusan din siyang bayaran ang statutory interest. Ang hatol ay maaaring ipatupad sa loob ng 20 taon. Gayunpaman, para sa interes na mabayaran, ang 5-taong termino ay nalalapat. Samakatuwid, kung ang hatol ay hindi naipapatupad hanggang makalipas ang sampung taon at walang naganap na pagkaantala, ang interes sa unang limang taon ay time-barred. Tandaan! Ang pagkaantala ay napapailalim din sa isang pagbubukod. Karaniwan, pagkatapos ng pagkaantala, magsisimula muli ang isang bagong termino na may parehong tagal. Hindi ito nalalapat sa 20 taon ng paghatol ng korte. Kung ang terminong ito ay maaantala bago matapos ang 20 taon, isang bagong yugto ng limang taon lamang ang magsisimulang tumakbo.

Halimbawa, hindi ka ba sigurado kung ang iyong paghahabol laban sa iyong may utang ay may time-barred? Kailangan mo bang malaman kung ang iyong utang sa iyong pinagkakautangan ay maaangkin pa rin ng pinagkakautangan dahil sa isang batas ng mga limitasyon? Huwag mag-alinlangan at makipag-ugnayan sa aming mga abogado. Ikalulugod naming tulungan ka pa!

Law & More