Diskriminasyon sa pagbubuntis sa pagpapalawig ng kontrata sa pagtatrabaho

Diskriminasyon sa pagbubuntis sa pagpapalawig ng kontrata sa pagtatrabaho

pagpapakilala

Law & More kamakailan ay pinayuhan ang isang empleyado ng Wijeindhoven Foundation sa kanyang aplikasyon sa Human Rights Board (College Rechten voor de Mens) kung ang foundation ay gumawa ng ipinagbabawal na pagtatangi batay sa kasarian dahil sa kanyang pagbubuntis at sa kapabayaan na pangasiwaan ang kanyang reklamo sa diskriminasyon.

Ang Lupon ng mga Karapatang Pantao ay isang independiyenteng administratibong katawan na, bukod sa iba pang mga bagay, ay humahatol sa mga indibidwal na kaso kung mayroong diskriminasyon sa trabaho, sa edukasyon o bilang isang mamimili.

Pagtatahi Wijeindhoven ay isang foundation na nagsasagawa ng trabaho para sa munisipyo ng Eindhoven sa larangan ng panlipunang domain. Ang pundasyon ay may humigit-kumulang 450 empleyado at nagpapatakbo sa isang badyet na EUR 30 milyon. Sa mga empleyadong iyon, humigit-kumulang 400 ang mga generalist na nananatiling nakikipag-ugnayan sa mga 25,000 Eindhoven mga residente mula sa walong pangkat ng kapitbahayan. Ang aming kliyente ay isa sa mga generalist.

Noong 16 Nobyembre 2023, inilabas ng Lupon ang hatol nito.

Ginawa ng employer ang ipinagbabawal na diskriminasyon sa kasarian

Sa mga paglilitis, sinabi ng aming kliyente ang mga katotohanang nagmumungkahi ng diskriminasyon sa kasarian. Nalaman ng Lupon, batay sa kanyang isinumite, na natugunan ng kanyang pagganap ang mga kinakailangan. Higit pa rito, hindi siya tinawagan ng employer para sa mga pagkukulang sa kanyang pagganap.

Ang empleyado ay absent ng ilang oras dahil sa pagbubuntis at pagiging magulang. Kung hindi, siya ay hindi kailanman absent. Bago ang pagliban, nakatanggap pa rin siya ng pag-apruba na dumalo sa pagsasanay.

Isang araw pagkatapos niyang bumalik, nakipagpulong ang empleyado sa kanyang superbisor at sa kanyang human resources officer. Sa pag-uusap, ipinahiwatig na ang pagtatrabaho ng empleyado ay hindi na itutuloy pagkatapos ng kanyang pansamantalang kontrata.

Kalaunan ay ipinahiwatig ng employer na ang desisyon na hindi mag-renew ay dahil sa kakulangan ng visibility sa lugar ng trabaho. Ito ay kakaiba dahil ang empleyado ay humawak ng isang itinerant na posisyon at sa gayon ay nagpapatakbo pangunahin sa isang indibidwal na batayan.

Nalaman ng Lupon na:

' Nabigo ang nasasakdal na patunayan na ang (pagkawala na may kaugnayan sa pagbubuntis ng empleyado) ay hindi ang dahilan ng hindi pag-renew ng kontrata sa pagtatrabaho. Samakatuwid, ang nasasakdal ay gumawa ng direktang diskriminasyon sa kasarian laban sa aplikante. Ang direktang diskriminasyon ay ipinagbabawal maliban kung may naaangkop na pagbubukod ayon sa batas. Hindi ito pinagtatalunan o ipinakita na ito ang kaso. Kaya't nalaman ng Lupon na ang nasasakdal ay gumawa ng ipinagbabawal na diskriminasyon sa kasarian laban sa aplikante sa pamamagitan ng hindi pagpasok sa isang bagong kontrata sa pagtatrabaho sa aplikante."

Walang ingat na paghawak ng reklamo sa diskriminasyon

Hindi ito kilala sa loob ng Wijeindhoven saan at paano maghain ng reklamo sa diskriminasyon. Samakatuwid, nagsampa ang empleyado ng nakasulat na reklamo sa diskriminasyon sa direktor at manager. Ang direktor ay tumugon na siya ay gumawa ng panloob na mga pagtatanong at, sa batayan na iyon, ay hindi nagbahagi ng pananaw ng empleyado. Itinuturo ng direktor ang posibilidad na magsampa ng reklamo sa panlabas na kumpidensyal na tagapayo. Ang isang reklamo ay isinampa sa kumpidensyal na tagapayo na iyon. Pagkatapos ay ipinaalam ng huli na nasa maling address ang nasasakdal. Ipinapaalam sa kanya ng kumpidensyal na tagapayo na hindi siya gumagawa ng anumang paghahanap ng katotohanan, tulad ng pagdinig sa magkabilang panig ng argumento o pagsasagawa ng pagsisiyasat. Pagkatapos ay hihilingin muli ng empleyado sa direktor na harapin ang reklamo. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng direktor na pinananatili niya ang kanyang posisyon dahil ang isinumiteng reklamo ay walang mga bagong katotohanan at pangyayari.

Matapos ipaalam na may karagdagang aksyon na ginawa sa Human Rights Board, si Wijeindhoven ipinahiwatig ang pagpayag nitong talakayin ang patuloy na pagtatrabaho o kompensasyon sa kondisyon na ang reklamo sa lupon ay bawiin.

Ang Lupon ay nagsasaad ng mga sumusunod sa bagay na ito:

“na, sa kabila ng mataas na katwiran at konkretong reklamo sa diskriminasyon ng aplikante, hindi na inimbestigahan pa ng nasasakdal ang reklamo. Sa opinyon ng Lupon, dapat na ginawa ito ng nasasakdal. Sa ganitong kaso, hindi sapat ang napakasimpleng tugon ng direktor. Sa pamamagitan ng pagpapasya, nang walang pagdinig, na walang sapat na sangkap para sa isang reklamo sa diskriminasyon, nabigo ang nasasakdal sa obligasyon nitong pangasiwaan nang mabuti ang reklamo ng aplikante. Bukod dito, ang isang reklamo sa diskriminasyon ay palaging nangangailangan ng isang makatwirang tugon."

Sagot mula kay Wijeindhoven

Ayon sa Eindhovens Dagblad, WijeindhovenAng tugon ni ay: “Sineseryoso namin ang paghatol na ito. Ang diskriminasyon sa anumang anyo ay diretsong labag sa ating mga pamantayan at halaga. Ikinalulungkot namin na hindi namin sinasadyang nagbigay ng impresyon na hindi kami nag-renew ng kontrata dahil sa mga reklamo sa pagbubuntis. Isapuso namin ang payo at susuriin namin kung anong mga hakbang sa pagpapabuti ang kailangan naming gawin.”

Tugon mula sa Law & More

Law & More tinatanggap ang hatol ng Human Rights Board. Ang kumpanya ay masaya na mag-ambag sa paglaban sa diskriminasyon. Ang diskriminasyon na may kaugnayan sa pagbubuntis ay dapat labanan upang isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa trabaho.

Law & More