Pagtutol o apela laban sa desisyon ng IND

Pagtutol o apela laban sa desisyon ng IND

Kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng IND, maaari mo itong tutulan o iapela. Ito ay maaaring magresulta sa iyong pagtanggap ng isang paborableng desisyon sa iyong aplikasyon.

Pagtutol

Isang hindi kanais-nais na desisyon sa iyong aplikasyon

Ang IND ay magbibigay ng desisyon sa iyong aplikasyon sa anyo ng isang desisyon. Kung ang isang negatibong desisyon ay ginawa sa iyong aplikasyon, ibig sabihin ay hindi ka makakatanggap ng dokumento ng paninirahan, maaari kang maghain ng pagtutol. Ang mga application na nakalista sa ibaba ay maaaring tumutol sa:

  • Visa na panandalian
  • Provisional residence permit (MVV)
  • Fixed-term regular residence permit
  • Permanent regular residence permit o EU long-term resident
  • Pagkilala bilang isang sponsor
  • Kahilingan para sa naturalisasyon (Dutch nasyonalidad)

Ang pamamaraan ng pagtutol

Kung tinanggihan ng IND ang iyong aplikasyon, ang desisyon ay magsasaad kung maaari mong hintayin ang pagtutol sa Netherlands. Kung maaari mong hintayin ang pamamaraan ng pagtutol sa Netherlands, maaari kang gumawa ng appointment para sa pag-endorso ng paninirahan sa desk ng IND. Ang pag-endorso ng paninirahan ay ilalagay sa iyong pasaporte. Ito ay isang sticker na nagpapakita na maaari kang manatili sa Netherlands sa panahon ng iyong pamamaraan.

Kung ang desisyon ay nagsasaad na hindi mo maaaring hintayin ang iyong pamamaraan ng pagtutol sa Netherlands, kailangan mong umalis sa Netherlands. Kung gusto mo pa ring hintayin ang pagtutol sa Netherlands, maaari kang mag-aplay sa korte para sa isang paunang utos.

Sa notice of objection, isusulat mo kung bakit ka tumutol sa desisyon ng IND. Ipadala ang paunawa ng pagtutol at isang kopya ng desisyon sa postal address na nakasaad sa desisyon. Maaari mo ring ilabas ang pagtutol ng aming mga abogado. Kung ganoon, maaari kaming kumilos bilang iyong contact para sa IND.

Kapag natanggap na ng IND ang iyong pagtutol, padadalhan ka nila ng sulat na nagsasaad ng petsa ng pagtanggap at ang panahon ng pagpapasya para sa pagtutol. Kung anumang dokumento ang kailangang isama o itama, makakatanggap ka ng sulat mula sa IND na nagsasaad kung aling mga dokumento ang kailangan mo pang ibigay.

Ang IND ay magpapasya sa pagtutol. Kung pinagtibay ang pagtutol, makakatanggap ka ng paborableng desisyon sa iyong aplikasyon. Gayunpaman, kung ang iyong abiso ng pagtutol ay idineklara na walang batayan, ang iyong aplikasyon ay tinanggihan sa ngayon. Kung hindi ka sumasang-ayon, maaari kang umapela sa mga korte.

Tutol sa isang kanais-nais na desisyon sa iyong aplikasyon

Maaari ka ring tumutol kung ang iyong aplikasyon para sa permit sa paninirahan ay naaprubahan ngunit hindi ka sumasang-ayon sa bahagi ng desisyon. Maaari kang maghain ng pagtutol pagkatapos kunin ang iyong permit sa paninirahan mula sa isang IND desk. Sa kasong ito, mayroon kang apat na linggo upang tumutol, na binibilang mula noong natanggap mo ang dokumento ng paninirahan.

Propesyon

Kung ang iyong pagtutol ay idineklara na walang batayan, maaari kang umapela sa mga korte. Sa loob ng apat na linggo pagkatapos ng desisyon sa iyong pagtutol, dapat mong ipadala ang napunang Petition/Pagtutol na form sa Central Registration Office (CIV).

Ang desisyon ng IND sa pagtutol ay nagpapahiwatig kung maaari mong hintayin ang apela sa Netherlands. Tulad ng sitwasyon ng pagtutol, maaari kang makakuha ng pag-endorso ng paninirahan kung pinapayagan kang maghintay para sa apela sa Netherlands. Kung hindi mo mahintay ang apela sa Netherlands, kailangan mong umalis sa Netherlands. Gayunpaman, maaari kang mag-aplay sa korte para sa isang paunang utos upang hintayin ang apela sa Netherlands.

Pagkatapos mong makumpleto at maipadala sa form, ipahiwatig mo sa notice ng apela kung bakit hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng IND sa iyong pagtutol. Dapat mong isumite ang paunawa ng apela sa loob ng takdang panahon na itinakda ng hukuman. Maaaring tumugon ang IND sa iyong paunawa ng apela gamit ang isang pahayag ng depensa. Pagkatapos nito, magkakaroon ng pagdinig.

Sa prinsipyo, ang hukuman ay mamumuno sa loob ng anim na linggo. Kung kailangan ng hukom ng mas maraming oras, aabisuhan niya kaagad ang mga partido. Kung ang iyong apela ay pinagtibay, ang hukom ay maaaring magpasya na:

  • Dapat muling suriin ng IND ang pagtutol at ang IND ay gagawa ng bagong desisyon kung saan sumusunod ang IND sa desisyon ng korte
  • Ang mga legal na kahihinatnan ng desisyon ng IND ay nananatiling may bisa
  • Ang sariling desisyon ng hukom

Gayunpaman, ang pagpapatunay na tama ng korte ay hindi nangangahulugan na makakakuha ka ng katiyakan tungkol sa permit sa paninirahan. Kadalasan, ang IND ay gagawa ng bagong desisyon na isinasaalang-alang ang desisyon ng korte. Gayunpaman, ang desisyong ito ay maaari pa ring magresulta sa isang desisyon kung saan ikaw ay tinanggihan ng permit sa paninirahan.

Ang aming mga abogado ay dalubhasa sa Immigration Law at makakatulong sa iyo sa pagtutol o apela. Ikinalulugod naming tulungan ka sa prosesong ito. Kaya mo rin makipag-ugnayan sa Law & More para sa iba pang katanungan. 

Law & More