Samahan na may limitadong legal na kapasidad

Samahan na may limitadong legal na kapasidad

Sa legal, ang asosasyon ay isang legal na entity na may mga miyembro. Ang isang asosasyon ay nabuo para sa isang tiyak na layunin, halimbawa, isang asosasyon sa palakasan, at maaaring gumawa ng sarili nitong mga panuntunan. Tinutukoy ng batas ang pagkakaiba sa pagitan ng isang asosasyon na may kabuuang legal na kapasidad at isang asosasyon na may limitadong legal na kapasidad. Tinatalakay ng blog na ito ang mahahalagang aspeto ng asosasyon na may limitadong legal na kapasidad, na kilala rin bilang impormal na asosasyon. Ang layunin ay tulungan ang mga mambabasa na masuri kung ito ay isang angkop na legal na anyo.

Pagkakatatag

Hindi mo kailangang pumunta sa isang notaryo upang mag-set up ng isang asosasyon na may limitadong legal na kapasidad. Gayunpaman, kailangang mayroong multilateral na legal na batas, na nangangahulugang hindi bababa sa dalawang tao ang nagtatag ng asosasyon. Bilang mga tagapagtatag, maaari mong i-draft ang iyong mga artikulo ng asosasyon at lagdaan ang mga ito. Ang mga ito ay tinatawag na pribadong artikulo ng asosasyon. Hindi tulad ng iba pang legal na anyo, ikaw ay hindi obligado upang irehistro ang mga artikulong ito ng asosasyon sa Chamber of Commerce. Sa wakas, ang isang asosasyon ay walang minimum na panimulang kapital, kaya walang kapital na kinakailangan upang makapagtatag ng isang asosasyon.

Mayroong ilang mga bagay na dapat mong isama man lang sa mga pribadong artikulo ng asosasyon:

 1. Pangalan ng asosasyon.
 2. Ang munisipalidad kung saan matatagpuan ang asosasyon.
 3. Layunin ng samahan.
 4. Mga obligasyon ng mga miyembro at kung paano maaaring ipataw ang mga obligasyong ito.
 5. Mga tuntunin sa pagiging miyembro; kung paano maging miyembro at ang mga kondisyon.
 6. Ang paraan ng pagpupulong ng pangkalahatang pulong.
 7. Ang paraan ng appointment at pagpapaalis ng mga direktor.
 8. Ang destinasyon para sa natitirang pera pagkatapos ng pagbuwag ng asosasyon o kung paano matutukoy ang destinasyong iyon.

Ang mga kasalukuyang batas at regulasyon ay nalalapat kung ang isang bagay ay hindi itinakda sa mga artikulo ng asosasyon.

Pananagutan at limitadong hurisdiksyon

Ang pananagutan ay nakasalalay sa pagpaparehistro sa Chamber of Commerce; ang pagpaparehistrong ito ay hindi sapilitan ngunit nililimitahan ang pananagutan. Kung ang asosasyon ay nakarehistro, sa prinsipyo, ang asosasyon ay may pananagutan, marahil ang mga direktor. Kung ang asosasyon ay hindi nakarehistro, ang mga direktor ay direktang mananagot nang pribado.

Bilang karagdagan, ang mga direktor ay direktang mananagot nang pribado sa kaso ng maling pamamahala. Nangyayari ito kapag nabigo ang isang direktor na gampanan ng maayos ang kanyang mga tungkulin.

Ilang halimbawa ng maling pamamahala:

 • Maling pamamahala sa pananalapi: kabiguan na panatilihin ang mga wastong aklat ng mga account, kabiguan sa paghahanda ng mga pahayag sa pananalapi, o maling paggamit ng mga pondo.
 • Conflict of interest: paggamit ng posisyon sa loob ng organisasyon para sa mga personal na interes, halimbawa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kontrata sa pamilya o mga kaibigan.
 • Maling paggamit ng mga kapangyarihan: paggawa ng mga desisyon na wala sa kapangyarihan ng direktor o paggawa ng mga desisyon na labag sa pinakamahusay na interes ng organisasyon.

Dahil sa limitadong legal na kapasidad, ang asosasyon ay may mas kaunting mga karapatan dahil ang asosasyon ay hindi awtorisadong bumili ng ari-arian o tumanggap ng mana.

Mga tungkulin sa samahan

Ang mga direktor ng isang asosasyon ay inaatasan ng batas na magtago ng mga rekord sa loob ng pitong taon. Bilang karagdagan, hindi bababa sa isang pulong ng mga miyembro ang dapat idaos taun-taon. Tungkol naman sa lupon, kung ang mga artikulo ng asosasyon ay hindi nagbibigay ng iba, ang lupon ng asosasyon ay dapat na binubuo ng hindi bababa sa isang tagapangulo, kalihim, at ingat-yaman.

Organs

Sa anumang kaso, ang isang asosasyon ay obligadong magkaroon ng isang lupon. Ang mga miyembro ay humirang ng lupon maliban kung iba ang itinakda ng mga artikulo. Ang lahat ng miyembro ay sama-samang bumubuo ng pinakamahalagang katawan ng asosasyon, ang pangkalahatang pulong ng mga miyembro. Ang mga artikulo ng asosasyon ay maaari ring itakda na magkakaroon ng isang supervisory board; ang pangunahing gawain ng katawan na ito ay upang pangasiwaan ang patakaran ng lupon at ang pangkalahatang kurso ng mga gawain.

Mga aspeto ng pananalapi

Kung ang asosasyon ay may pananagutan sa buwis ay depende sa kung paano ito isinasagawa. Halimbawa, kung ang isang asosasyon ay isang negosyante para sa VAT, nagpapatakbo ng isang negosyo, o nagtatrabaho ng mga empleyado, ang asosasyon ay maaaring maharap sa mga buwis.

Iba pang mga katangian ng isang limitadong samahan ng pananagutan

 • Isang database ng membership, naglalaman ito ng mga detalye ng mga miyembro ng asosasyon.
 • Ang isang layunin, ang isang asosasyon ay pangunahing nag-oorganisa ng mga aktibidad para sa mga miyembro nito at, sa paggawa nito, ay hindi naglalayong kumita.
 • Ang asosasyon ay dapat kumilos bilang isa sa loob ng balangkas ng batas. Nangangahulugan ito na ang mga indibidwal na miyembro ay hindi maaaring kumilos na may parehong layunin tulad ng samahan. Halimbawa, ang isang indibidwal na miyembro ay hindi maaaring makalikom ng pera para sa isang kawanggawa sa kanyang inisyatiba kung ang pangangalap ng pera para sa kawanggawa na ito ay ang karaniwang layunin din ng asosasyon. Maaari itong humantong sa pagkalito at mga salungatan sa loob ng organisasyon.
 • Ang isang asosasyon ay walang kapital na nahahati sa mga bahagi; dahil dito, wala ring shareholder ang asosasyon.

Wakasan ang samahan

Ang isang asosasyon ay winakasan sa desisyon ng mga miyembro sa pangkalahatang pulong ng mga miyembro. Ang desisyong ito ay dapat nasa agenda ng pulong. Kung hindi, hindi ito wasto.

Ang asosasyon ay hindi agad tumitigil sa pag-iral; hindi ito ganap na winakasan hangga't hindi nababayaran ang lahat ng utang at iba pang obligasyong pinansyal. Kung nananatili ang anumang mga ari-arian, ang pamamaraang itinakda sa mga pribadong artikulo ng asosasyon ay dapat sundin.

Maaaring matapos ang membership sa pamamagitan ng:

 • Ang pagkamatay ng isang miyembro, maliban kung pinahihintulutan ang mana ng pagiging miyembro. Ayon sa mga artikulo ng asosasyon.
 • Pagwawakas ng kinauukulang miyembro o ng asosasyon.
 • Pagpapatalsik sa pagiging miyembro; kinukuha ng lupon ang desisyong ito maliban kung ang mga artikulo ng asosasyon ay nagtalaga ng ibang katawan. Ito ay isang legal na aksyon kung saan ang isang tao ay nakasulat sa labas ng membership register.
Law & More